Политика за поверителност

1. Общи положения

В качеството ни на администратор на лични данни, в oliva-
suites.com осигуряваме защитата на личните Ви данни. Тази политика е насочена към
предоставяне на прозрачна информация относно обработването на личните Ви данни.
Можем да променяме/актуализираме тази Политика при необходимост и молим да се
уверите, че сте запознати с актуалната Политика за поверителност. Всякакви въпроси,
свързани с тази Политика могат да бъдат изпращани на e-mail:
reservation@oliva-suites.com 

2. Данни за администратора на личните данни

Администратор на личните данни: Роза Георгиева Тотева (дружество), AФM -138433207, адрес Керамоти, адрес на електронна поща reservation@oliva-suites.com, поддържащ уеб сайта oliva-suites.com, който предоставя услуги, свързани с Вашата почивка.

3. Какви лични данни събираме и от какви източници ги получаваме

Събираме само лични данни, които са необходими за предоставянето на съответната избрана от Вас услуга. Събираните лични данни включва име, адрес, e-mail адрес, телефонен номер, необходими за осъществяване на контакт, както и лични данни, необходими за спазване на изискванията на Закона за туризма, Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове, свързани с настаняването, издаването на фактури и осъществяването на туристическа дейност. Събираме информация относно посещението на уеб сайта и кога е станало това посещение. Не събираме специални категории лични данни („чувствителни лични данни“).

Получаваме информация за Вас, когато използвате сайта ни oliva-suites.com, например когато изпращате запитване за получаване на оферта/информация, или в процеса, при който заявявате, поръчвате и ползвате предоставяните на сайта услуги.

4. За какви цели обработваме Вашите лични данни

Личните Ви данни се обработват за целите на предоставяне на услугите, предлагани чрез сайта oliva-suites.com , за преддоговорните и договорните ни отношения, както и за предоставяне на информация, която е поискана от Вас или за която сте се съгласили да получаване.

Личните данни се обработват за спазване на законови задължения, които произтичат основно от Закона за туризма и Закона за счетоводството.

Не събираме лични данни, от които нямаме нужда за горепосочените цели, свързани с предоставяне на услугите ни и спазване на произтичащите във връзка с тях законови задължения.

5. Как обработваме личните Ви данни

Обработваме личните данни с дейности като събиране, съхранение, употреба, предаване в предвидени от нормативен акт случаи, изтриване или унищожаване, когато:

 • предоставяме услугите, които сте заявили, включително да обработваме поръчките Ви и да изпълняваме задълженията си, възникнали от договорните отношения между нас;
 • предоставяме нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили;
 • отговаряме на запитвания и да Ви предоставяме информация, която сте поискали, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с Ваши запитвания;
 • използваме ре-маркетинг през доверени сайтове, включително Google AdWords и Facebook;
 • търсим вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас услуги и продукти/обучения;
 • правим статистически анализи и други анализи за подобряване на услугите ни;
 • информираме Ви за промени в общите условия, политиката за поверителност или услугите ни;
 • да се свързваме с Вас, когато и доколкото това е необходимо за изпълнението на услугите, които сте заявили, на задълженията по договор между нас, за предоставяне на нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили, в отговор на Ваше запитване, за целите на запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайта или услугите ни, или въз основа на законово изискване
 • изпращане на имейл бюлетин за новости от сайта, за който бюлетин сте се абонирали с имейл адреса си;
 • няма да се свързваме с Вас за маркетингови цели по e-mail, телефон, чрез текстови съобщения, или по пощата, освен ако не сте ни дали предварителното си изрично съгласие, или комуникацията е пряко свързана с Вас и отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

6. Срок за съхранение на личните Ви данни

Пазим Вашите лични данни само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, или колкото е предвидено в договор между нас, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за туризма, Закона за счетоводството, данъчните закони и другите приложими действащи нормативни актове в Република България (Република Гърция/Република Румъния).

Данните, които сте предоставили за използване за маркетингови цели, се пазят за период от 5 години или докато ни уведомите, че не желаете повече да получавате съответната информация от нас.

След постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, ние ги унищожаваме или изтриваме.

7. Кой има достъп до личните Ви данни (категории получатели)

Не предоставяме личните Ви данни на трети лица за маркетингови цели. Когато предаваме информация на други получатели, това е допустимо само в случай, че е налице съответното правно основание, най-често спазване на законово задължение (например при предаване на данните на държавни органи), необходимост от изпълнение на договор (например с доставчици на услуги, подизпълнители). Във всички случаи, когато се налага разкриване на лични данни на трети лица, се предоставя строго необходимата информация за спазване на съответното законово задължение или за изпълнението на договора.

Работим с различни трети лица – доставчици на услуги, за да Ви осигурим качествени и надеждни услуги. Когато проучвате за някоя от тези услуги или закупите такава, съответното трето лице - доставчик на услуги, ще използва Вашите данни, за да Ви предостави информация и да изпълни задълженията си, които възникват в тази връзка по договори с тях. В някои случаи те ще действат като администратор на данни на Вашите лични данни, и затова Ви препоръчваме да се запознаете с тяхната Политика за поверителност.

Предоставяне на Ваши данни на държавни органи може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

8. Къде обработваме Вашите лични данни

Всички лични данни, които обработваме, се обработват в Република България.

9. Вашите права, свързани с обработването на личните Ви данни

Вие имате право по всяко време да поискате от нас:

 • достъп до Вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали обработваме Ваши лични данни, какви категории са те, целите на това обработване, и получателите, на които данните се разкриват, както и съобщение с копие на личните Ви данни, които се обработват, и техния източник;
 • коригиране на личните данни, които са неактуални или неточни, например на email адреса си, и каквато и да е друга информация;
 • изтриване на Ваши лични данни (право „да бъдеш забравен“), когато обработването им не отговаря на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и/или Закона за защита на личните данни;
 • право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • уведомяване за това коригиране, заличаване или ограничаване на обработването на третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, освен когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;
 • право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

Желаното от Вас действие по предоставянето на достъп, коригиране, заличаване или ограничаване на обработването на лични данни се извършва единствено по отношение на Вашите лични данни. Извършването му е безплатно.

Произтичащите за Вас права във връзка с обработването на лични данни може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас. Заявлението може да бъде подписано и с електронен подпис.

Заявлението се изпраща на e-mail: reservation@oliva-suites.com.

Ние ще изпълним искането Ви за достъп, коригиране, заличаване или ограничаване на обработването в срок до един месец, при спазване на законовите изисквания и изключения в тази връзка. Вие ще бъдете уведомени за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това съгласно изискванията на закона.

10. Как може да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни

Ако желаете да направите каквото и да оплакване за начина, по който се обработват Вашите данни, можете да се свържете с нас на reservation@oliva-suites.com.

Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или не смятате, че обработваме данните Ви по законосъобразен начин, можете да се обърнете към съда или към надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, е-mail: kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg

11. Общо описание на мерките за сигурност на Вашите лични данни от загуба, злоупотреба или промяна

Когато ни давате лични данни, ние предприемаме действия да осигурим те да бъде обработвани по сигурен начин. Уебсайтът oliva-suites.com ползва протокол за защитена комуникация SSL сертификат. HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър, на който е качен. Също така двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. Това дава достатъчно гаранции, че потребителят се свързва с правилния сайт (а не фалшиво копие), както и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да се прочете или подправи от трети страни. Допълнителна информация за HTTPS (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS).

12. Автоматизирани индивидуални решения и/или профилиране

Няма да използваме автоматично вземане на решения или профилиране.

13. Използване на „бисквитки“ („cookies“)

Като много други уеб-сайтове, така и нашият използва бисквитки. „Бисквитките“ са малки обособени пакети информация, изпращана от дадена организация към Вашия компютър, за да Ви разпознае при Ваше посещение. Те събират статистически данни за действията Ви в браузъра. Това ни позволява да проследим модели на потребителския трафик, както и да разработваме статистически анализи за използването на услугите, като времето, прекарвано на уеб-сайта и страниците, което се посещават най-често. Бисквитките не Ви идентифицират като личност, а обобщените статистически данни не включват лична информация. Бисквитките ни помагат да подобрим уеб-сайта и да предоставяме по-добра персонализирана услуга.

Съгласявайки се да използвате този сайт и услугите му, Вие изразявате съгласие за използването на „бисквитки“, включително бисквитките на Google Analytics.

Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате Уебсайта или чрез HTML форматирани имейли, бихте могли да ги откажете. За целта можете да настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато Ви сигнализира за наличието им. Обикновено може да намерите тези настройки в меню „Опции“ или „Предпочитания“ на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, както и за по-подробна информация, можете да използвате бутона „Помощ“ от менютата на Вашия браузър.

14. Линкове към други сайтове

Нашият уеб-сайт може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Тази политика за поверителност се прилага само за нашия сайт, така че Ви насърчаваме да прочетете политиките за поверителност на другите уеб- сайтове, които посещавате. Ние не отговаряме за други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от нашия сайт, за да достигнете до тях.

Наред с това, ако сте попаднали на нашия уеб-сайт чрез сайта на трето лице, ние не можем да носим отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчваме да проверите неговата Политика за поверителност.

15. Предаване на лични данни извън Европейския съюз

Като част от услугите, които Ви предоставяме, информацията, която ни предоставяте може да бъде прехвърляна на получатели в държави извън Европейския съюз. Тези държави може да нямат подобни закони за защита на личните данни като правото на Европейския съюз и българското законодателство. Предвид това, ако е необходимо предаване на Ваши лични данни извън Европейския съюз, ние ще осъществим предаването при спазване на всички изисквания на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и с гаранции за адекватност на защитата, като решение на Европейската комисия относно адекватно ниво на защита, подходящи гаранции по чл. 46 от Регламент (ЕС) 2016/679 или дерогации в особени случаи по чл. 49 от Регламент (ЕС) 2016/679. Във всички случаи, когато се наложи такова предаване, ще бъде оповестено наличието или отсъствието на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита или позоваването на подходящите или приложими гаранции и информация къде са налични.

16. Преразглеждане на тази Политика

Преглеждаме редовно тази Политика, за да осигурим качествена и законосъобразна защита на Вашите лични данни. Тази Политика е последно актуализирана през м. януари 2023 г.